ananas_fliesen_smalti_2019_maria_ackmann

Mosaik Ananas, Maria Ackmann, 2019